תקנון אתר 3 מקלות

 1. האתר מופעל על ידי נועה הלוי – בעלים של המותג " 3 מקלות" מס' עוסק מורשה 060771599.
 2. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.
 3. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישה באמצעות האתר ומסכים לפעולת הרכישה.
 4. לבירורים ניתן לפנות ל " 3 מקלות " בטלפון : 0528852703
 5. רשאים לרכוש באתר כל מי אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי.
 6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא קבלת אישור של חברת האשראי
 7. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה. כמו כן יידרש הרוכש להכניס למערכת את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.  מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 8. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
 9. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של " 3 מקלות " ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה." 3 מקלות " שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 10. השירותים והמוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם יקבע העסק על פי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 11. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה.
 12. המשתמש ו/או המזמין מתיר בזאת לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

המחירים באתר

 1. המחירים באתר מתייחסים לסדנאות ומופעים שיתקימו ברדיוס של עד 30 ק"מ מפתח תקווה. כל מיקום מעבר לרדיוס זה יחייב תוספת תשלום על הוצאות נסיעה ואיבוד זמן בהתאם.
 1. מחירי המוצרים באתר מתייחסים לעסקה ע"פ התנאים של המוצר הספציפי כפי שמתוארים סמוך אליו באתר. בשל אופי המוצרים יתכנו דרישות תוספת תשלום בעקבות : מיקום גיאוגרפי, מספר משתתפים ותוכן המופע שיסוכמו בשיחת אישור עסקה טלפונית מול הלקוח.
 1. במעמד אישור העסקה הטלפונית ימסרו ללקוח דרישות תוספת התשלום בהתאם לפרטי ההזמנה וישלח ללקוח מייל סיכום ואישור עסקה הכולל את המחיר הסופי שיכלול את התוספות למחיר ששולם באתר.
 1. במייל אישור העסקה שישלח ללקוח יצויינו תנאי התשלום לתשלום הנוסף על העסקה.
 1. על הלקוח לאשר את מייל אישור העסקה במייל חוזר תוך 24 שעות.

אופן התשלום

 1. המחירים המוצגים באתר כוללים מעמ.
 2. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.
 3. מוסכם כי העסק לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
 4. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי העסק יהווה ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
 5. התשלום לכל פעילות שהיא ישולם מראש באתר באמצעות מערכת pay pal . אישור תשלום יתקבל במעמד התשלום .אישור עסקה יתקבל במייל מהעסק לאחר שיחה טלפונית ובה יעשה וידוא של כל פרטי העסקה ,חישוב ואישור של הסכום הסופי שלה . חשבונית מס/קבלה כחוק תשלח במייל לאחר קיום העסקה בפועל ולאחר קבלת כל יתרת התשלום מהלקוח.
 6. במידה ויתקיים עיכוב בקבלת יתרת התשלום מהלקוח, העסק ינפיק בינתיים מסמך חשבון עסקה עד קבלת מלוא התשלום ואז ינפיק חשבונית מס/קבלה.
 7. התשלומים הנוספים מעבר לתשלומים שיבוצעו באתר יועברו לפקודת העסק או במזומן, או בצ'ק או בהעברה בנקאית.

תנאי רכישת השירותים באתר

 1. הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או המזמין לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או המזמין בלבד. המשתמש ו/או המזמין מצהיר ומאשר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
 2. המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או המזמין לרכוש את המוצרים דרך האתר.
 3. כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
 4. כל השירותים הנמכרים באתר העסק, מוצעים למזמינים בהתאם לתנאי הרכישה ו\או תנאי המבצע הנקובים באותה העת באתר.
 5. מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.
 6. ככל ויגרמו לעסק נזקים כתוצאה משימוש המזמין / או המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את העסק באופן מידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לעסק.

קניין רוחני :

 1. שם האתר והמותג הינם קניינו הבלעדי של העסק.
 2. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של העסק בלבד.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.

מדיניות אישור הזמנה ואישור עסקה :

 1. העסק מתחייב לחזור טלפונית ובמייל תוך 72 שעות ללקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר, זאת על מנת לאשר מול הלקוח את פרטי ההזמנה. התקשורת מול הלקוח תהיה בטלפון ותסוכם במייל אישור עסקה שישלח ללקוח.
 2. עסקה ששולמה באתר וטרם אושרה בטלפון ובמייל מול העסק איננה מאושרת והיא בגדר הזמנה באופציה במהלך 72 השעות בין הזמנת הלקוח באתר לבין יצירת הקשר של העסק איתו לאישור.
 3. במידה ואין באפשרות העסק לבצע את ההזמנה בתאריך המבוקש יתבצע החזר כספי מלא ללקוח המזמין על התשלום ששולם ברכישה באתר .

מדיניות שינויים וביטולים – כללי :

 1. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות את מועדם של מופעים והפעלות במקרים להלן: מצב ביטחוני מסוכן, כוח עליון או היעדר אמן או מפעיל ספציפים לאירוע בשל מחלה או פציעה.
 2. במידה וסדנא/מופע יבוטלו על ידי העסק ולא יקבע עבורם מועד חדש שיהיה נוח למזמין, יוחזר התשלום ששולם על ידי המזמין במלואו .
 3. העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן המזמין או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהמזמין.
 4. לקוח אשר ירצה לבטל את הזמנתו לאחר שאישר אותה במייל מול העסק ישא בתשלום המלא שסוכם בעת אישור העסקה מול העסק. גם אם לא שילם מקדמה.
 5. במקרים של ביטול מצד הלקוח או מצד העסק מפאת כוח עליון, מחלה, פציעה, מזג אויר או מצב בטחוני יוחזר ללקוח כל התשלום שנגבה מראש .

אבטחת מידע ופרטיות באתר:

 1. המשתמש ו/או המזמין באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או למזמין כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.